Blog Index – Mục Lục


1. My Favorite Mathematical Website – Các Trang Toán Học Yêu Thích
2. My Avatar – Hình Đại Diện Của Tôi
3.Three Circles – One Inscribed Hexagon
4. Ba Đường Tròn – Một Lục Giác Nội Tiếp
5. My Favorite Softwares – Các Phần Mềm Yêu Thích
6. My Theorem – Định Lý Của Tôi
7. Think Of New One Every Day – Nghĩ Ra Cái Mới Hằng Ngày
8. Magic Rectangle – Hình Chữ Nhật Kỳ Lạ
9. Insribed Heptagon In A Square – Hình Bảy Cạnh Nội Tiếp Nằm Trong Hình Vuông
10. What Is Geometry – Hình Học Là Gì?
11. Geometrical Object – Vật thể Hình Học
12. Incenters And Golden Ratios In Square – Tâm Nội Tiếp Và Các Tỷ Số Vàng Trong Hình Vuông
13. Pythagorean Theorem Proof – Chứng Minh Định Lý Pytago
14. When I die… – Khi Tôi chết…
15. Triangle Classification Diagram – Sơ đồ Phân loại Tam giác
16. Golden Ratio in Parabola – Tỷ Số Vàng trong Parabola
17. Proof of Jo Niemeyer’s construction using Kurt Hofstetter’s construction – Chứng minh phép dựng Niemeyer dùng phép dựng Hofstetter
18. New property of Bui chord circles – Tính chất mới của đường tròn dây cung Bui

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s